Vereniging Plaatselijke Belangen Veelerveen

plaatselijkeVereniging Voor Plaatselijke slak cita slowBelangen Veelerveen

 

De Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen is opgericht in 1921 en functioneert als een dorpsraad voor het dorp en behartigt de belangen van de inwoners.

Noabers Badde

Noabers Badde

Het is de officiële gesprekspartner voor o.a. het gemeentebestuur van de nieuwe gemeente Westerwolde en voert dan ook met enige regelmaat overleg met B&W, de gebiedsregisseur en/of ambtenaren over zaken betreffende het dorp, zoals de onderhoudstoestand van de begraaf-plaats, de wegen en het openbaar groen, verpaupering en verloedering, verduur-zaming, dorpshuis, verkeersveiligheid, etc. Daarnaast adviseren we de gemeente in voorkomende gevallen zowel gevraagd als ongevraagd.

Eenmaal per jaar schouwen een aantal vrijwilligers het gehele dorp, dit wordt gecoördineerd door de vereniging. Misstanden en achterstallig onderhoud worden direct met gemeentewerken besproken en vaak ook direct opgelost.

Erg belangrijk is Ons Noabershoes, de centrale ontmoetingsplek voor plaatselijke en regionale verenigingen, inwoners en derden en onontbeerlijk voor de leefbaarheid van ons dorp. De vereniging organiseert, in samenwerking met de beheerders van Ons Noabershoes, heel veel activiteiten. We noemen er een paar zoals de burendag, NL Doet, de dorpsbarbeque, het sinterklaasfeest, nieuwjaarsvisite voor het dorp(samen met de plaatselijke verenigingen) en veel concerten. 

Tijdens haar bestuursvergadering van 6 maart jl. 2017 heeft de Vereniging van Plaatselijke
Belangen Veelerveen (PBV) de door de Werkgroep Dorpsvisie opgestelde dorpsvisie,
vastgesteld. Het concept daarvoor werd op 9 februari aan de inwoners gepresenteerd.

Maandagavond 2 december 2019 heeft de Vereniging tijdens een netwerk-bijeenkomst van Cittaslow supporters Westerwolde, in Gasterij Natuurlijk te Smeerling uit handen van burgemeester Jaap Velema de oorkonde behorende bij het supporterschap van Cittaslow Westerwolde in ontvangst genomen.  Cittaslow is een internationaal keurmerk voor kleine gemeenten die staan voor de eigen identiteit en iets extra’s willen bieden, zoals het koesteren van het cultuurhistorisch erfgoed, maar ook aan gastvrijheid, het trots zijn op plaatselijke tradities en het mooie en kleinschalig landschap, waar het goed vertoeven is. In Nederland zijn 11 gemeenten Cittaslow. 

We verzorgen 4 tot 6 x per jaar de “Kraante” met nieuws van en over ons dorp. Ook verenigingen en andere instanties kunnen kopij doorgeven aan de redactie.

Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van ons dorp en zou u ook graag mee willen denken over zaken welke ons dorp aangaan of zou u mee willen helpen met het uitbrengen van de “Kraante” meldt u zich dan bij Pieter Huttinga tel:0597541842 of via info@veelerveen.eu

Lidmaatschap

wordtlidHet lidmaatschap van Plaatselijke Belangen Veelerveen is op vrijwillige basis, maar het is belangrijk dat er zoveel mogelijk inwoners uit het dorp lid wil worden. Alleen op die manier kunnen we een vuist maken naar andere instanties.
Begin 2022  telde de vereniging ruim 140 leden. De contributie bedraagt ook in 2022 en 2023    € 10,00 per jaar. Bent u nog geen lid en wilt u ons toch graag ondersteunen dan kunt u het bedrag overmaken naar NL68 RABO 0306 6484 23  t.n.v. Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen o.v.v. uw naam en adres.
U kunt zich ook opgeven bij onze secretaris Jop Hammer tel: 06 25045014.

 

Bestuur

  • Pieter Huttinga, voorzitter
  • Jop Hammer, secretaris
  • Maria Clemen, lid
  • Ap de Wit, lid

Reacties zijn uitgeschakeld.